20 Anniversary SKK Aikido Zelenograd. Aikido Demonstartion 2015 Kazuo Igarashi sensei 7Dan Shihan


20 Anniversary SKK Aikido Zelenograd. Aikido Demonstartion 2015 Jukka Helminen 6Dan Shihan


20 Anniversary SKK Aikido Zelenograd. Aikido Demonstartion 2015 Dojo “Seidokan” Katori and Kyudo


51 All Japan Aikido Demostration 2013, Shinwakai


Igarashi dojo 30 anniversary, Shinwakai