20 Anniversary SKK Aikido Zelenograd. Aikido Demonstartion 2015 Kazuo Igarashi sensei 8Dan Shihan

20 Anniversary SKK Aikido Zelenograd. Aikido Demonstartion 2015 Jukka Helminen 7Dan Shihan

20 Anniversary SKK Aikido Zelenograd. Aikido Demonstartion 2015 Dojo “Seidokan” Katori and Kyudo

51 All Japan Aikido Demostration 2013, Shinwakai

Igarashi dojo 30 anniversary, Shinwakai